– Em này là tao thấy dễ dụ lắm đấy.
– Thế mày dụ em ấy tao coi cái nào.
– Được, hẹn một tháng nhé, một tháng tao cho tụi mày biết, nếu không được thì tao bao tụi mày một chầu được chưa!
Lúc này tôi bô bô nói:
– Đấy! Tụi mày nhớ thằng Ngọc “ái” nói nhé. Không được là anh em mình được nó mời đi nhậu rồi.